درس‌های موجود

مصاحبه داوطلبین دکترای زمین شناسی - گرایش تکتونیک 99

انجام فرایند مصاحبه داوطلبین دکترای زمین شناسی - گرایش تکتونیک در سال 99 الکترونیکی است
 • استاد: محمودرضا هيهات

مصاحبه علمی آزمون دکتری آمار

 • استاد: جواد اطمينان
 • استاد: محمد قاسم اکبري
 • استاد: سارا جمهوري
 • استاد: سارا جمهوري
 • استاد: سارا جمهوري
 • استاد: مجيد چهکندي
 • استاد: مجيد چهکندي
 • استاد: محمد خراشادي زاده
 • استاد: محمد خراشادي زاده
 • استاد: محمد خنجري صادق
 • استاد: مجيد رضائي
 • استاد: مجيد رضائي
 • استاد: محسن عارفي
 • استاد: محسن عارفي
 • استاد: هادي علي زاده نوقابي
 • استاد: هادي علي زاده نوقابي
 • استاد: حميدرضا نيلي ثاني
 • استاد: حمید رضا نیلی ثانی
 • استاد: يداله واقعي
 • استاد: يداله واقعي
 • استاد: فاطمه يوسف زاده

آزمون جامع دکتری فیزیک

 • استاد: فاطمه ابراهيمي
 • استاد: فاطمه ابراهيمي
 • استاد: فاطمه ابراهيمي
 • استاد: احمد اميرآباديزاده
 • استاد: احمد اميراباديزاده
 • استاد: رضا پژوهش
 • استاد: سيدمحمد خراشادي زاده
 • استاد: رضا سرحدي
 • استاد: عباس عابدي
 • استاد: عباس عابدي
 • استاد: عباس عابدي
 • استاد: رضا فلاح
 • استاد: محمدمهدي فيروزآبادي
 • استاد: کيهان دخت کريمي شهري
 • استاد: کاظم يوسفي روبيات

مصاحبه علمی آزمون دکتری شیمی

 • استاد: قدسيه باقرزاده
 • استاد: روح اله خاني
 • استاد: حيدر رئيسي
 • استاد: علي زراعتکارمقدم
 • استاد: مهري سليمي
 • استاد: مهري سليمي طبس
 • استاد: رضا سندروس
 • استاد: سوسن صادقي بجد
 • استاد: عليرضا فرخي لاشيداني
 • استاد: حسين فرسي
 • استاد: مجيد کلاته بجدي
 • استاد: محمدعلي ناصري
 • استاد: محمدعلي ناصري

مصاحبه علمی آزمون دکتری زمین شناسی

 • استاد: فرح جليلي
 • استاد: فرح جليلي
 • استاد: محمدمهدي خطيب
 • استاد: محمدحسين زرين کوب
 • استاد: ابراهيم غلامي
 • استاد: سيدمرتضي موسوي
 • استاد: محمودرضا هيهات

زمین شناسی صحرایی گروه زمین شناسی

 • استاد: سيدناصر رئيس السادات
 • استاد: محمودرضا هيهات
 • استاد: محمدحسين يوسف زاده

آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 رونوشت 6

 • استاد: نرجس خليلي مقدم

آزمایشگاه فیزیک پایه

 • استاد: نرجس خليلي مقدم

آزمایشگاه فیزیک عمومی 4

 • استاد: حميد رضا غلامحسين پور

آزمایشگاه فیزیک عمومی1 رونوشت 1

 • استاد: حميد رضا غلامحسين پور

آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 رونوشت 5

 • استاد: کاظم يوسفي روبيات

فیزیک پایه 1

 • استاد: کاظم يوسفي روبيات

1322213-9

 • استاد: سيده نرجس خراشاديزاده

2606010-11

 • استاد: سيده نرجس خراشاديزاده

1322213-6

 • استاد: سيده نرجس خراشاديزاده