درس‌های موجود

فنی مهندسی

  • استاد: سيدعليرضا ذوالفقاري
  • استاد: سيدعليرضا ذوالفقاري

ازمایشگاه فیزیک۲

  • استاد: مرضيه مصطفايي

ازمایشگاه فیزیک ۲ رونوشت 1

  • استاد: مرضيه مصطفايي

ازمایشگاه فیزیک ۲

  • استاد: مرضيه مصطفايي

آزمایشگاه فیزیک 1 رونوشت 1

  • استاد: نازيلا ديواني ويس

آزمایشگاه فیزیک 1

  • استاد: نازيلا ديواني ويس

نقشه کشی 2

  • استاد: علي حسن آبادي