درس‌های موجود

جلسات گروه طراحی کاربردی

 • استاد: سيديوسف احمدي بروغني
 • استاد: وحيد اربابي
 • استاد: مهدي راغبي
 • استاد: سعيد رهنما
 • استاد: مجتبي شيخي ازغندي
 • استاد: سيدحجت هاشمي

فنی مهندسی

 • استاد: سيدعليرضا ذوالفقاري
 • استاد: سيدعليرضا ذوالفقاري

ازمایشگاه فیزیک۲

 • استاد: مرضيه مصطفايي

ازمایشگاه فیزیک ۲ رونوشت 1

 • استاد: مرضيه مصطفايي

ازمایشگاه فیزیک ۲

 • استاد: مرضيه مصطفايي

آزمایشگاه فیزیک 1 رونوشت 1

 • استاد: نازيلا ديواني ويس

آزمایشگاه فیزیک 1

 • استاد: نازيلا ديواني ويس