درس‌های موجود

رياضيات عمومي

  • استاد: فاطمه جاهد

شيمي عمومي

  • استاد: مريم قربان زاده

مديريت وحسابداري

  • استاد: فاطمه شاهي

کارورزي 2

  • استاد: رضا ياري

کارورزي 2

  • استاد: رضا ياري

کارورزي 2

  • استاد: جواد چزگي

کارورزي 2

  • استاد: فهيمه سينايي

کارورزي 2

  • استاد: زهره سادات پورتقي

پروژه

  • استاد: سيد حميد رضا رمضاني

ژنتيک

  • استاد: سيد حميد رضا رمضاني