درس‌های موجود

طرح ازمایشی 2

 • استاد: هنگامه جوکار

سامانه اطلاعات جغرافيايي بخش عملي

 • استاد: زهره سادات پورتقي

رياضيات عمومي

 • استاد: فاطمه جاهد

شيمي عمومي

 • استاد: مريم قربان زاده

مديريت وحسابداري

 • استاد: فاطمه شاهي

کارورزي 2

 • استاد: رضا ياري

کارورزي 2

 • استاد: رضا ياري

کارورزي 2

 • استاد: جواد چزگي

کارورزي 2

 • استاد: فهيمه سينايي

کارورزي 2

 • استاد: زهره سادات پورتقي

پروژه

 • استاد: سيد حميد رضا رمضاني