درس‌های موجود

آزمايشگاه اصول اندازه گيري

 • استاد: مهدي محب راد

آزمايشگاه الکترونيک

 • استاد: سجاد محمدزاده

آزمايشگاه الکترونيک صنعتي

 • استاد: مهدي توراني
 • استاد: زهرا علي پور اصطهباناتي

آزمايشگاه فيزيک 1

 • استاد: فهيمه حبيبي

آزمايشگاه فيزيک 1

 • استاد: فهيمه حبيبي

آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي

 • استاد: سيدمحمد وزيري

آزمايشگاه ماشينهاي ا لکتريکي 2

 • استاد: مصطفي واحدي پوردهرائي

آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي 1

 • استاد: سيدمحمد وزيري

آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه ها

 • استاد: ياسر صادقي فرزقي

آمار واحتمالات مهندسي

 • استاد: محمد سروري

اجراي ساختمانها با مصالح بنائي

 • استاد: سيد مجتبي موسوي نژاد

اجراي سازه هاي بتني

 • استاد: سيد مجتبي موسوي نژاد