درس‌های موجود

آزمایشگاه فیزیک عمومی1

 • استاد: حميد رضا غلامحسين پور

آزمایشگاه فیزیک 2 رونوشت 11

 • استاد: حميد رضا غلامحسين پور

آزمایشگاه فیزیک 2 رونوشت 10

 • استاد: حميد رضا غلامحسين پور

فیزیک عمومی رونوشت 8

 • استاد: حميد رضا غلامحسين پور

فیزیک عمومی رونوشت 7

 • استاد: حميد رضا غلامحسين پور

آزمایشگاه فیزیک 2 رونوشت 9

 • استاد: حميد رضا غلامحسين پور

آزمایشگاه فیزیک 2 رونوشت 8

 • استاد: حميد رضا غلامحسين پور

آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 رونوشت 4

آزمایشگاه فیزیک عمومی 1 رشته فیزیک با کد 054-14-11 گروه 1

فیزیک عمومی رونوشت 6

فیزیک عمومی رشته علوم و مهندسی خاک با کد 176-18-14 گروه 1
 • استاد: مريم خراشادي زاده

TEST

درخواست این درس جهت تست میباشد.
 • استاد: مجيد پسنديده فرد
 • استاد: محمد رضوان نیا
 • استاد: قاسم قانونی
 • استاد: بتول ميرزائي