درس‌های موجود

مصاحبه علمی آزمون دکتری ریاضی

 • استاد: مسعود امان
 • استاد: عليرضا جانفدا
 • استاد: حسن حسن پور
 • استاد: محمدحسين حسيني
 • استاد: اميد ربيعي مطلق
 • استاد: حسين فضائلي مقيمي
 • استاد: اعظم کاهني
 • استاد: حاجي محمد محمدي نژاد
 • استاد: اسداله محمودزاده وزيري
 • استاد: محمدرضا ميري
 • استاد: ابراهيم نصرآبادي
 • استاد: نسيم نصرآبادي
 • استاد: محسن نيازي

جلسه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 • استاد: محمد قاسم اکبري
 • استاد: حميدرضا نيلي ثاني

جلسه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 • استاد: هادي علي زاده نوقابي

جلسه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 • استاد: جواد اطمينان
 • استاد: مجيد چهکندي
 • استاد: مجيد رضائي
 • استاد: مجيد رضائي

کلاس هفتگي راهنمايي و مشاوره دانشجويان دکتري

 • استاد: محمدرضا ميري
 • استاد: ابراهيم نصرآبادي

ریزرخساره

درس کارشناسی ارشد است
 • استاد: سيدناصر رئيس السادات

جلسه گروه

 • استاد: فاطمه يوسف زاده

استنباط آماری 2

تدریس درس فوق در مقطع ارشد رشته آمار در نیمسال دوم 99-98 در برنامه من میباشد.
 • استاد: محمد خنجري صادق

مباحثی در آمار کاربردی

روزهای شنبه 17 و 24 اسفند ساعت 8 تا 10  کلاس مجازی برگزار میشود لطفا نرم افزار R را نصب کنید
 • استاد: يداله واقعي