درس‌های موجود

مصاحبه علمی آزمون دکتری برق کنترل

 • استاد: حسين الياسي
 • استاد: سعيد خراشادي زاده
 • استاد: محسن فرشاد
 • استاد: رمضان هاونگي

مصاحبه علمی آزمون دکتری قدرت

 • استاد: حسين الياسي
 • استاد: مريم رمضاني
 • استاد: رضا شريعتي نسب
 • استاد: محمدعلي شمسي نژاد
 • استاد: حميد فلقي
 • استاد: سعيدرضا گلداني
 • استاد: حميدرضا نجفي

پروژه نرم افزار1

 • استاد: ساميه خسروي

شبکه های کامپیوتر انتقال داده

 • استاد: جواد زراعتکار مقدم

مشترک کلیه گروههای آزمایشگاه کنترل

جلسات مشترک و متفرقه برای کلیه دانشجویان تمامی گروههای آزمایشگاه کنترل
 • استاد: حجت حاجي ابادي

آزمایشگاه فیزیک 2 رونوشت 3

 • استاد: نازيلا ديواني ويس

آزمایشگاه فیزیک 2 رونوشت 2

 • استاد: نازيلا ديواني ويس

آزمایشگاه فیزیک 1 رونوشت 2

 • استاد: نازيلا ديواني ويس

آزمایشگاه فیزیک 2 رونوشت 1

 • استاد: نازيلا ديواني ويس

آزمایشگاه فیزیک 2

 • استاد: نازيلا ديواني ويس