درس‌های موجود

Interdisciplinary Research on Translation

همایش پژوهش های بین رشته ای ترجمه دانشگاه بیرجند
 • استاد: محمد رضا رضائيان دلوئي
 • استاد: کتايون زارعي طوسي
 • استاد: امير مرغوب
 • استاد: ساره مهرابي فر
 • استاد: عبدالرحمن نقش بندي
 • استاد: حسين نويدي نيا

مصاحبه علمی آزمون دکتری ادبیات

 • استاد: محمد بهنام فر
 • استاد: عبدالرحيم حقدادي
 • استاد: سيدمهدي رحيمي
 • استاد: علي اکبر سام خانياني
 • استاد: اکبر شايان سرشت
 • استاد: محمدرضا عزيزي
 • استاد: کلثوم قرباني جويباري
 • استاد: احمد لامعي گيو
 • استاد: ابراهيم محمدي
 • استاد: ابراهيم محمدي
 • استاد: ابراهيم محمدي
 • استاد: علي اکبر محمدي
 • استاد: علي اکبر محمدي
 • استاد: علی اكبر محمدی
 • استاد: حامد نوروزي
 • استاد: عباس واعظ زاده
 • استاد: مرادعلي واعظي

مجله مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی

به نام خدا سلام با توجه به صدور مجوز انتشار دوفصلنامه مطالعات بین رشته ای هنر ادبیات و علوم انسانی و محدودیت زمان انتشار شماره ای اول و دوم، برگزاری مرتب و منظم جلسات…
 • استاد: عليرضا انوشيرواني
 • استاد: ابراهيم محمدي
 • استاد: علي اکبر محمدي
 • استاد: بهارک ولي نيا

جلسات دوفصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای ادبیات، هنر و علوم انسانی

به نام خدا سلام باتوجه به آغاز به کار مجله مطالعات بین رشته ای ادبیات، هنر و علوم انسانی، ضرورت دارد هر چه زودتر جلسات هیات تحریریه و جلسات مربوط به امور اجرایی مجله …
 • استاد: عليرضا انوشيرواني
 • استاد: اکبر شايان سرشت
 • استاد: ابراهيم محمدي
 • استاد: علي اکبر محمدي

اتاق جلسه مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه زبان و ادبیات فارسی

به نام خدا سلام بررسی مراحل پیشرفت رساله ها و پایان نامه ها زمانی بهتر  و درست تر انجام می شود که امکان گفت و گوی مستقیم و زنده استاد راهنما و دانشجو، همراه با دیدن …
 • استاد: ابراهيم محمدي

اتاق جلسات هیأت تحریریه و مسئولان پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی

به منظور تبادل نظر در امور مجله ضروری است که امکان برگزاری جلسه مجازی فراهم شود.
 • استاد: سيدمهدي رحيمي

اتاق جلسات دفاع دانشکده علوم انسانی

 • استاد: محمدباقر آخوندي
 • استاد: محسن آيتي
 • استاد: عليرضا اسلام
 • استاد: مرتضي اسمعيل نژاد
 • استاد: حسن امامي
 • استاد: حسن امامي
 • استاد: فاطمه چهکندي
 • استاد: مجتبي خليفه
 • استاد: محمدمهدي دياني
 • استاد: علي راستگومقدم
 • استاد: سيدمهدي رحيمي
 • استاد: محمد رضا رضائيان دلوئي
 • استاد: کتايون زارعي طوسي
 • استاد: محمود زراعت بيشه
 • استاد: علي زنگوئي
 • استاد: علي اکبر سام خانياني
 • استاد: مفيد شاطري
 • استاد: اکبر شايان سرشت
 • استاد: محمدهادي شهاب
 • استاد: زهرا شيرزور علي آبادي
 • استاد: جليل فاروقي
 • استاد: جليل اله فاروقي هندوالان
 • استاد: حسين فرزانه پور
 • استاد: فريده فرهادي
 • استاد: فريده فرهادي
 • استاد: مصطفي فروتن تنها
 • استاد: سيدحسن قاليبافان
 • استاد: کلثوم قرباني جويباري
 • استاد: سيدمحمدحسين قريشي
 • استاد: ميثم کهن ترابي
 • استاد: احمد لامعي گيو
 • استاد: محسن مبارکي
 • استاد: ابراهيم محمدي
 • استاد: علي اکبر محمدي
 • استاد: مرتضي مزگي نژاد
 • استاد: امين ناصح
 • استاد: زينب نوروزي
 • استاد: مرادعلي واعظي
 • استاد: مرادعلي واعظي