درس‌های موجود

دوره اصول جامع پرورش شتر

 • استاد: تکتم گندمي

کارگاه آشنایی مقدماتی با SPSS

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: مجيد چهکندي
 • استاد: دکتر ري بد

تحلیل پرسشنامه با SPSS

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: مجيد چهکندي
 • استاد: دکتر ري بد

کاربری دستگاهReal time PCR

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان

متلب کاربردی

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: سميه رجبي

متلب کاربردی

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان

چیدمان سرامیکی با موضوع پدی فوبیا

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان

مطلب کاربردی

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: سميه رجبي

کارور سیستم اطلاعات جغرافیايي GISبا نرم افزار ARC GIS در کشاورزی

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: الهام يوسفي روبيات

سنجش از دور(Remote sensing) با نرم افزار Envi

 • استاد: عزيزه احراري مقدم درميان
 • استاد: الهام يوسفي روبيات

کارگروه صلاحیت عمومی جذب

 • استاد: محمدباقر آخوندي
 • استاد: محمدباقر آخوندي
 • استاد: حسين اقدامي
 • استاد: حسين اقدامي
 • استاد: حسين اقدامي
 • استاد: مرتضي حجازيان
 • استاد: جواد خادم
 • استاد: جواد خادم
 • استاد: جواد خادم
 • استاد: حسين فرزانه پور
 • استاد: حسين فرزانه پور
 • استاد: حسين فرزانه پور
 • استاد: حميدرضا ناصري
 • استاد: حميدرضا ناصري
 • استاد: حميدرضا ناصري

جلسات فرهنگی

 • استاد: خانم نبي زاده