درس‌های موجود

ازمایشگاه فیزیک 2

 • استاد: حمزه نخعي مطلق

آزمایشگاه شیمی آلی 2

 • استاد: زينت رضازاده
 • استاد: سيده آمنه علوي گل
 • استاد: سيده آمنه علوي گل

آزمایشگاه شیمی آلی 2

 • استاد: زينت رضازاده
 • استاد: سيده آمنه علوي گل
 • استاد: سيده آمنه علوي گل

آزمایشگاه شیمی آلی 1

 • استاد: سيده آمنه علوي گل
 • استاد: سيده آمنه علوي گل

آزمایشگاه شیمی آلی 1

 • استاد: سيده آمنه علوي گل
 • استاد: سيده آمنه علوي گل

آزمایشگاه شیمی آلی 1

 • استاد: سيده آمنه علوي گل
 • استاد: سيده آمنه علوي گل

آزمایشگاه شیمی آلی 1

 • استاد: سيده آمنه علوي گل
 • استاد: سيده آمنه علوي گل

پروژه

 • استاد: وحيد اربابي

پروژه

 • استاد: امير اشرفي

پروژه

 • استاد: علي حسن آبادي

پروژه

 • استاد: بهزاد اميدي کاشاني

پروژه

 • استاد: حسن حسن زاده

پروژه

 • استاد: جواد خادم

پروژه

 • استاد: سيدعليرضا ذوالفقاري

پروژه کارشناسی

 • استاد: حسن فرسي

زبان تخصصی قسمت اول

 • استاد: حامد نوروزي

کلیات نقد ادبی

 • استاد: ابراهيم محمدي

متون نظم غنایی

 • استاد: عباس واعظ زاده

جرم شناسی

 • استاد: محمد مقبولي

ادله اثبات دعوی

 • استاد: قاسم نخعي پور