درس‌های موجود

پايان نامه

 • استاد: حميدرضا قرباني

پايان نامه

 • استاد: علي زارعي

پايان نامه

 • استاد: حسين کوهستاني اندرزي

پروژه نهايي

 • استاد: آرزو پايدارفرد

تاريخ فرش جهان

 • استاد: وحيده حسامي

انسان طبيعت طراحي (2)

 • استاد: فرزانه فخر

انسان طبيعت طراحي (2)

 • استاد: فرزانه فخر

مباني هنرهاي تجسمي (2)

 • استاد: فرزانه فخر

مباني هنرهاي تجسمي (2)

 • استاد: فرزانه فخر

تحقيق در صنايع دستي ايران (1)

 • استاد: سيد محمد رضا خليل نژاد

تحقيق در صنايع دستي ايران (1)

 • استاد: سيد محمد رضا خليل نژاد

اشنايي با هنر در تاريخ (2)

 • استاد: فرزانه فخر

پروژه

 • استاد: مژگان خيرالهي ازناوله

پروژه

 • استاد: مژگان خيرالهي ازناوله

پروژه

 • استاد: ليلي خراشاديزاده

پروژه

 • استاد: سيد محمد رضا خليل نژاد

پروژه

 • استاد: سيد محمد رضا خليل نژاد

پروژه

 • استاد: جواد عباسي

پروژه

 • استاد: هما مالکي