درس‌های موجود

کارگاه صنايع دستي (8)(نجاري و صنايع چوب)

 • استاد: زهرا اخلاقي راد
 • استاد: مژگان خيرالهي ازناوله

کارگاه صنايع دستي (8)(نجاري و صنايع چوب)

 • استاد: مژگان خيرالهي ازناوله

کارگاه طراحي پايه (2)

 • استاد: آسيه رمضاني

کارگاه طراحي پايه (2)

 • استاد: آسيه رمضاني

تاريخچه کتابت

 • استاد: محمد افضليان

تحول صنايع دستي در دنيا

 • استاد: سيد محمد رضا خليل نژاد

کارگاه عکاسي پايه (2)

 • استاد: محمدعلي بيدختي

کارگاه عکاسي پايه (2)

 • استاد: محمدعلي بيدختي

کارگاه صنايع دستي (4)(ابگينه)

 • استاد: مهرنوش داوودي

کارگاه صنايع دستي (4)(ابگينه)

 • استاد: مهرنوش داوودي

کارگاه تخصصي صنايع دستي (2)

 • استاد: راضيه فريور

کارگاه تخصصي صنايع دستي (2)

 • استاد: کاظم ابراهيمي
 • استاد: امير نظري

هنر فلزکاري اسلامي

 • استاد: سامان فرزين

کاوشهاي باستان شناسي

 • استاد: محمد فرجامي