درس‌های موجود

موزه داري

  • استاد: رضا خزاعي

باستانشناسي و هنر اشکاني

  • استاد: مريم ظهوريان

هنر نقاشي و مينياتور در ايران

  • استاد: حميدرضا قرباني

هنر هند

  • استاد: مريم ظهوريان

خطوط باستاني ايران

  • استاد: حسن امامي