درس‌های موجود

پايان نامه

 • استاد: علي زارعي

هندسه مناظر ومرايا

 • استاد: سيد محمد رضا خليل نژاد

کارگاه تخصصي نگارگري

 • استاد: محمود دلخوش

کارگاه تخصصي نگارگري

 • استاد: سودابه حسيني

کارگاه گل ومرغ سازي(1)

 • استاد: مریم علی آبادی

کارگاه گل ومرغ سازي(1)

 • استاد: مریم علی آبادی

کارورزي

 • استاد: حسين باراني
 • استاد: آرزو پايدارفرد
 • استاد: محمدامين حاجي زاده
 • استاد: وحيده حسامي
 • استاد: تکتم دقتي پور
 • استاد: هما مالکي