درس‌های موجود

کارگاه عکاسي پايه 2

 • استاد: محمدعلي بيدختي

کارگاه بوم سازي سنتي

 • استاد: آسيه رمضاني

حفاظت و مرمت گليم

 • استاد: زيبا رادنيا

کارگاه بوم سازي سنتي

 • استاد: ليلي خراشاديزاده

کارگاه طراحي سنتي 2

 • استاد: سودابه حسيني

کارگاه طراحي سنتي 2

 • استاد: سودابه حسيني

تاريخ نگارگري در ايران

 • استاد: محمدامين حاجي زاده

هنر در تمدن اسلامي 1

 • استاد: علي زارعي

آشنايي با هنر در تاريخ 2

 • استاد: وحيده حسامي

مباني هنر هاي تجسمي2

 • استاد: فهيمه عسکري

مباني هنر هاي تجسمي2

 • استاد: فهيمه عسکري

کارگاه طراحي پايه 2

 • استاد: محبوبه غلام پور گلي