درس‌های موجود

بافت فرش (2)

 • استاد: صباحت جمشيدي

بافت فرش (2)

 • استاد: صباحت جمشيدي

حفاظت و مرمت فرش (1)

 • استاد: محمدامين حاجي زاده

حفاظت و مرمت فرش (1)

 • استاد: محمدامين حاجي زاده

عکاسي (1)

 • استاد: احمد عابدي

علوم الياف و آزمايشگاه

 • استاد: هما مالکي

علوم الياف و آزمايشگاه

 • استاد: هما مالکي

اشنايي با هنر در تاريخ (1)

 • استاد: مريم ظهوريان

طراحي سنتي (1)

 • استاد: زيبا رادنيا

مباني هنرهاي تجسمي (2)

 • استاد: فرزانه فخر

هندسه مناظر و مرایا

 • استاد: سيدمحمدرضا خليل نژاد

تحول صنایع دستی در دنیا

 • استاد: سيدمحمدرضا خليل نژاد

تحقیق در صنایع دستی ایران 1

 • استاد: سيدمحمدرضا خليل نژاد

حکمت هنر اسلامی

معنای حکمت. حکمت و ارتباط آن با مباحث هنر. حکمت در ادیان مختلف. زیبایی و حکمت.
 • استاد: آرزو پايدارفرد

مبانی هنر و جلوه های آن در قرآن

جستجوی واژگان و مفاهیم هنر در مهم ترین کتاب مسلمانان  درک گستره هنر در آیات قرآن ارتباط بیشتر با کتاب مقدس قرآن بواسطه ی کنکاش هنری در آن
 • استاد: آرزو پايدارفرد

تاریخ فرش ایران

                                       آشنایی کلی با مباحث درس: ¤تعریف فرش و قالی ¤آشنایی با انواع اسلوب های بافت – مواد و مصالح…
 • استاد: وحيده حسامي

هنر های کاربردی

 • استاد: حسن هاشمي زرج آباد